POLSKI KLASTER RZECZNY

Rzeki w wymiarze kulturowym, gospodarczym i przyrodniczym

Misją klastra jest kreowanie i wspieranie inicjatyw służących zrównoważonemu rozwojowi śródlądowych dróg wodnych, budowanie trwałej współpracy umożliwiającej łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób i instytucji dla skutecznej adaptacji gospodarki wodnej w Polsce do współczesnych wyzwań oraz popularyzowanie wiedzy na temat roli cieków wodnych.

MISJA image
 • 100
 •  06.06.2024 10:00 - 07.06.2024 15:30
 •   Zielona Góra, Polska, Hotel Qubus

Konferencja jest inicjatywą organizowaną przez Akademię Górnośląską w Katowicach. To wyjątkowe wydarzenie gromadzi ekspertów i badaczy z całego świata, aby wspólnie rozwiązywać wyzwania i wykorzystywać szanse związane ze zrównoważonym zarządzaniem rzekami.

 •  23.05.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00
 • Wydarzenie online

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku są współorganizatorami cyklu webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Jednym z głównych celów Polskiego Klastra Rzecznego jest szeroko zakrojona dyskusja nad znaczeniem polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Webinaria mają nie tylko przybliżyć problemy związane z rozwojem polskich rzek, ale zaprezentować dążenia i projekty, które w sposób zrównoważony troszczą się o przyszłość następnych pokoleń.

 •  24.04.2024 23:00
 •   Cigacice, Polska

18.04.2024r, w uzgodnieniu z władzami Sulechowa ocenialiśmy zdolności logistyczne portu Cigacice. Zebrane materiały posłużą do wypracowania koncepcji rozwoju portu i terenów przyległych.

 •  11.01.2024 14:00
 •   Sopot, Polska

11 stycznia 2024 r. Zarząd Polskiego Klastra Rzecznego podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem PTE Oddział w Gdańsku.

 • 500
 •  20.06.2023 11:00
 •   Pałac Przytok, Pałacowa, Przytok, Polska

Główny punkt nacisku, zgodnie z tytułem konferencji, położony jest na zagospodarowanie rzek w kontekście potrzeb rozwoju cywilizacyjnego.

 •  26.09.2022 11:00
 •   Ostrawa, Czechy

XVIII Spotkanie Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Konsulacie Generalnym RP było dobrą okazją do rozpoznania potrzeb logistycznych gospodarek tych krajów. Dla nas zaowocowało ściślejszą współpracą w zakresie wymiany informacji z podmiotami wymienionych państw i CEE CHAMBERS FEDERATION z Florydy.

 •  20.09.2022 11:00
 •   Gorzów Wielkopolski, Polska

20 września konferencja w Akademii im. Jakuba z Paradyża, która była kontynuacją droszkowskiego spotkania z dnia 30 lipca br. Na konferencji omawiano działania na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystywania rzek w Polsce z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 •  30.07.2022 09:00
 •   Dębowa 6, Droszków, Polska

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

 •  10.10.2019 11:00
 •   Zielona Góra, Polska

Członkowie Polskiego Klastra Rzecznego, 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Urszuli Kołodziejczyk, uczestniczyli jako współorganizatorzy w konferencji naukowa pt. „Retencja wody w Polderze Milsko”.

Park Narodowy Dolina Odry a znaczenie gospodarcze Odry - stanowisko Zarządu Polskiego Klastra Rzecznego

Park Narodowy Dolina Odry a znaczenie gospodarcze Odry - stanowisko Zarządu Polskiego Klastra Rzecznego

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Czytaj więcej  
Rola transportu wodnego śródlądowego - Polski Klaster Rzeczny

Rola transportu wodnego śródlądowego - Polski Klaster Rzeczny

Stan i wykorzystanie dróg wodnych w Polsce jest konsekwencją polityki rozwoju dróg wodnych i nakładów ponoszonych na ich zagospodarowanie.

Czytaj więcej  
Ładunki ponadgabarytowe w żegludze śródlądowej

Ładunki ponadgabarytowe w żegludze śródlądowej

Firma Best Logistics Sp. z o.o. reprezentowana przez Monikę Foryś specjalizuje się w przewozach ładunków ponadgabarytowych i ciężkich, Transporty realizowane są z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych.

Czytaj więcej  
 • 100
 •  06.06.2024 10:00 - 07.06.2024 15:30
 •   Zielona Góra, Polska, Hotel Qubus

Konferencja jest inicjatywą organizowaną przez Akademię Górnośląską w Katowicach. To wyjątkowe wydarzenie gromadzi ekspertów i badaczy z całego świata, aby wspólnie rozwiązywać wyzwania i wykorzystywać szanse związane ze zrównoważonym zarządzaniem rzekami.

 •  23.05.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00
 • Wydarzenie online

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku są współorganizatorami cyklu webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Jednym z głównych celów Polskiego Klastra Rzecznego jest szeroko zakrojona dyskusja nad znaczeniem polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Webinaria mają nie tylko przybliżyć problemy związane z rozwojem polskich rzek, ale zaprezentować dążenia i projekty, które w sposób zrównoważony troszczą się o przyszłość następnych pokoleń.

 •  24.04.2024 23:00
 •   Cigacice, Polska

18.04.2024r, w uzgodnieniu z władzami Sulechowa ocenialiśmy zdolności logistyczne portu Cigacice. Zebrane materiały posłużą do wypracowania koncepcji rozwoju portu i terenów przyległych.

 •  11.01.2024 14:00
 •   Sopot, Polska

11 stycznia 2024 r. Zarząd Polskiego Klastra Rzecznego podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem PTE Oddział w Gdańsku.

 • 500
 •  20.06.2023 11:00
 •   Pałac Przytok, Pałacowa, Przytok, Polska

Główny punkt nacisku, zgodnie z tytułem konferencji, położony jest na zagospodarowanie rzek w kontekście potrzeb rozwoju cywilizacyjnego.

 •  26.09.2022 11:00
 •   Ostrawa, Czechy

XVIII Spotkanie Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Konsulacie Generalnym RP było dobrą okazją do rozpoznania potrzeb logistycznych gospodarek tych krajów. Dla nas zaowocowało ściślejszą współpracą w zakresie wymiany informacji z podmiotami wymienionych państw i CEE CHAMBERS FEDERATION z Florydy.

 •  20.09.2022 11:00
 •   Gorzów Wielkopolski, Polska

20 września konferencja w Akademii im. Jakuba z Paradyża, która była kontynuacją droszkowskiego spotkania z dnia 30 lipca br. Na konferencji omawiano działania na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystywania rzek w Polsce z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 •  30.07.2022 09:00
 •   Dębowa 6, Droszków, Polska

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

 •  10.10.2019 11:00
 •   Zielona Góra, Polska

Członkowie Polskiego Klastra Rzecznego, 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. Urszuli Kołodziejczyk, uczestniczyli jako współorganizatorzy w konferencji naukowa pt. „Retencja wody w Polderze Milsko”.

Katarzyna Dohn

Skarbnik

Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej od 1999 roku. Kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Prodziekan ds. kształcenia. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z transportem, w tym transportem multi i intermodalnym, koncepcją smart city i zrównoważonego rozwoju, organizacją procesów produkcyjnych, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz logistyką przedsiębiorstw i miast.

Bogdan Grajewski

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, saper, menadżer, samorządowiec, działacz NGO, marynarz, zainteresowany gospodarką z wykorzystaniem dróg wodnych.

Aleksander Wolski

Sekretarz

Dr nauk społecznych w zakresie socjologii, profesor Akademii Górnośląskiej, długoletni wykładowca (w kraju i zagranicą), promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Od 2021 profesor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Piotr Dancewicz

Członek Zarządu

Dyrektor biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. W obszarze zainteresowania kooperacja regionalna w zakresie bezpieczeństwa, nowoczesna energetyka, rozwój regionalny wynikający z wykorzystania dróg wodnych.

Grzegorz Jankowski

Członek Zarządu

Dr Nauk o Ziemi w zakresie geografii, prodziekan Akademii Górnośląskiej. W obszarze jego zainteresowań są przemiany krajobrazu kulturowego, dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznej i jej rewitalizacja , geografia turystyczna oraz śródlądowa turystyka wodna.

Piotr Pancześnik

Członek Zarządu

Ekspert-Parlamentarnego Zespołu Śródlądowych Dróg Wodnych. Członek Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 4.0. Wieloletni członek Zarządu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Od 1998r jest uczestnikiem inicjatyw zmierzających do gospodarczego wykorzystania rzeki Odry.

Ryszard Rolbiecki

Członek Zarządu

Dr hab. prof. UG, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do głównych jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z gospodarowaniem w transporcie, w tym przede wszystkim z rozwojem i funkcjonowaniem transportu wodnego.

Dariusz Szczepaniuk

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Administracja. Adwokat. wieloletni działacz społeczny, Doświadczenie w zakresie oceny projektów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Jozef Tobola

Członek Zarządu

Przedsiębiorca, działacz na rzecz Polonii w Czechach. Właściciel i zarządca kilku przedsiębiorstw które pracują na rzecz promocji polskich towarów i usług w Republice Czeskiej (artykułów spożywczych, usług dla górnictwa, budownictwa). Prezes Spółdzielni Ludowej Dom Polski w Ostrawie, członek rad nadzorczych kilku innych spółek i instytucji.

Piotr Grabas

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Młodszy Kapitan PSP w Zielonej Górze, Piotr, jest również doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na innowacyjności i optymalizacji, a także na psychologii i komunikacji niewerbalnej. Specjalizuje się również w metodologii TRIZ, skupiającej się na twórczym rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych.

Lilla Knop

Członek Komisji Rewizyjnej

Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Katedrze Zarządzania. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W obszarze zainteresowań zarządzanie innowacjami i zarządzanie strategiczne.

Monika Foryś

Członek Komisji Rewizyjnej

Transportem i logistyką zajmuję się zawodowo od prawie 20 lat. Moją specjalizacją jest transport i przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych i ciężkich. Ze wszystkich gałęzi transportu to właśnie żegluga śródlądowa stała się dla mnie tą najważniejszą i ulubioną.

Ryszard Bigaj

Działacz społeczny. Długoletni radny Gminy Zabór. Od 50 lat aktywny członek PTTK. Wolny czas poświęca na działalność charytatywną, od ponad 20 lat działa w lokalnym Zespole Caritas.

Łukasz Burak

Kpt. Żeglugi Śródlądowej, armator, przedsiębiorca. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodniaków w Gorzowie, działacz społeczny. W obszarze zainteresowań rozwój transportu śródlądowego i portów rzecznych, rozwój obszarów na drodze wodnej E70.

Bolesław Goranczewski

Dr hab. prof. uczelni. Ekspert i praktyk w zarządzaniu właścicielskim, zasiadał w gremiach nadzorczych III sektora gospodarki. Osiągnął znaczne sukcesy w restrukturyzacji w branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Obecnie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Piotr Hawliczek

Menedżer z szeroką znajomością krajowych i zagranicznych rynków energii elektrycznej. Posiada bogate doświadczenie w obszarach związanych z branżą energetyczną od jej sprzedaży, poprzez rozwój rynku energii, sprzedaży energii.

Arkadiusz Michał Kowalski

Dr hab. prof. SGH, jest kierownikiem Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej i Zastępcą Dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do głównych jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z klastrami, systemami innowacji, konkurencyjnością międzynarodową i internacjonalizacją przedsiębiorstw.

Marzena Kramarz

Dr hab. inż., profesor Politechniki Śląskiej od 1999 roku. Z-ca kierownika Katedry Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Wśród jej zainteresowań naukowo – badawczych dominuje obszar koordynacji sieci logistycznych.

Joanna Kuczewska

Doktor habilitowany na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, profesor uczelni, Wydział Finansów i Bankowości. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, zagadnienia związane z klastrami i benchmarkingiem.

Jarosław Lewandowski

Leśnik, od 25 lat winiarz, marynarz i żeglarz. Działacz społeczny zainteresowany rozwojem lokalnym i regionalnym z wykorzystaniem dróg wodnych do celów turystycznych i gospodarczych.

Beata Majecka

Dr hab. prof. UG, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do głównych jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym transportowych oraz ich zachowaniami rynkowymi.

Edyta Przybylska

Dr inż., od 2001 roku w Politechnice Śląskiej, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki na wydziale Organizacji i Zarządzania. Jej zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół usług logistycznych, transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu multi i intermodalnego oraz logistyki miasta.

Jagienka Rześny-Cieplińska

Dr hab., prof. UWSB Merito w Gdańsku, redaktor naczelna WSB Journal of Business and Finance. Do głównych zainteresowań badawczych należą; zrównoważona logistyka miejska oraz organizacja transportu.

Justyna Zakrzewska-Woźniak

Absolwentka UZ, nauczyciel w SP nr 1 w Zielonej Górze, od 4 kadencji radna gminy Zabór oraz honorowa obywatelka, Wiceprzewodnicząca w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Aktywna działaczka społeczna w różnych inicjatywach.

BEST Logistics Sp. z o.o.

BEST Logistics Sp. z o.o.

01.02.2024

BEST Logistics Sp. z o. o. dostarcza wyspecjalizowane i kompleksowe rozwiązania logistyczne dla transportu ładunków nietypowych, ponadgabarytowych i ciężkich. Oferuje i realizuje szeroki zakres usług dla rozmaitych gałęzi przemysłu: energetycznego, chemicznego, ciężkiego i innych, wykorzystując przy tym potencjał żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie. Wspiera inicjatywy propagowania i rozwoju transportu śródlądowego.

Czytaj więcej
RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

07.01.2023

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej jest elitarnym stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie doświadczonych i legitymujących się patentem kapitana ludzi związanych z żeglugą i spedycją śródlądową, szkolnictwem żeglugowym, administracją oraz gospodarką wodną. Rada nie jest odpowiednikiem związku zawodowego lecz ciałem opiniującym i doradczym w sprawach istotnych dla interesów branży.

Czytaj więcej
Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie

Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie

07.01.2023

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu "Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro" stają się członkami Towarzystwa Entuzjastów Żeglugi Śródlądowej i aktywnie mogą współtworzyć serwis.

Czytaj więcej
Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów

Stowarzyszenie Wodniaków - Przystań Gorzów

07.01.2023

Powołane do działania stowarzyszenie opiera się na dobrowolnym działaniu jego członków. Jego głównymi celami są działania na rzecz rozbudowy infrastruktury dla motorowodniaków oraz popularyzację sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

11.01.2024

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów - teoretyków i praktyków wszystkich pokoleń. Od niemal 80. lat realizujemy idee historycznego prekursora, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Jego następców. Sprzyjamy rozwojowi regionu poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-gospodarczych na Pomorzu, działalność ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną oraz dbałość o kształt i kulturę związków ze środowiskiem nauki, praktyką gospodarczą i jego mieszkańcami.

Czytaj więcej
Wspieram Lodołamacz M/V KUNA 1884r
Super że trafiłeś właśnie do nas! Wspierasz działalność prawie 140 letniego lodołamacza oraz jego załogę. Zapraszamy do zapoznania się z historią KUNY w naszych socjal mediach. Zapraszamy na kawę i do zobaczenia na pokładzie!
 • Proczki 3, 66-003 Zabór, Polska

PKO BP - 04 1020 5402 0000 0202 0533 1980

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.