Wydarzenie Archiwalne

Zgodnie ze standardem rozwoju zrównoważonego musi być zachowana równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.


  • Data:30.07.2022 09:00
  • Lokalizacja Dębowa 6, Droszków, Polska (Mapa)

Opis

Podczas spotkania zaprezentowały się, z uwzględnieniem relacji z rzeką, współpracujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła", Stowarzyszenie Miłośników Czarnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór, Klaster Lubuskiego Wina, SPGZ, Politechnika Brno, winiarze, ZG OSP Zabór, Rada Kapitanów

Uczestnicy spotkania przedstawili swój związek z tematem. Dyr. Katarzyna Bernaciak zaprezentowała projekt programu dla dzieci klas I - III dla szkół podstawowych w gminach nadrzecznych Polski i Czech. W dyskusji nad projektem wskazano na dobrą opinię prof. Absalona i na konieczność uzyskania patronatu Ministerstwa Infrastruktury, Śląskiego Instytutu Wody, Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz przekazano projekt na ręce poseł Elżbiety Płonki celem wykorzystania w sejmowej Komisji Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. (nie wypłynęła sprawa uzyskania jakiegokolwiek patronatu w Czechach) W bloku "Pomysł na Odrę" z-ca burmistrza Krosna Odrzańskiego zgłosił potrzebę budowy slipów w każdej nadodrzańskiej miejscowości, uzasadniając to potrzebami bezpieczeństwa. Ekspert Ministerstwa Infrastruktury p. Tomik wskazała, że właściwym adresatem tego postulatu będzie wojewoda. Szarek wskazał na potrzebę, możliwość budowy brodów dla celów obronnych. Nowicka zaproponowała wykorzystanie istniejących bunkrów do celów turystycznych. Grajewski zasygnalizował konieczność wykorzystania polderów do celów przeciwpowodziowych, regulacji poziomu wody w Odrze oraz retencji pozakorytowej. Zwrócił też uwagę na to, że inwestycja Wód Polskich, polegająca na remoncie przepompowni w Milsku nie spełnia potrzeb ani nie uwzględnia istniejącej wiedzy. Przyjęte rozwiązania nadają polderowi wyłącznie funkcje przeciwpowodziową, polegającą na wypompowywaniu zalegającej na polderze wody po powodzi. Na polderze Milsko prowadzona jest rzeczywista produkcja rolna. Jeśli rozwiązania techniczne i organizacyjne uwzględnią prace prof. Kołodziejczyk z UZ, tj. przepompownia będzie służyła także do wypełniania rowów melioracyjnych polderu w okresie wiosennej wyżówki. Wypełnienie to zwiększy retencję pozakorytową oraz pozytywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze, poziom wód podziemnych oraz zwiększy istotnie plony. Jako problem do realizacji tego postulatu wskazano brak śluzy napełniającej od strony wsi Dąbrowa (góra rzeki) i organizację obsługi urządzeń melioracyjnych. Sobierajczyk zaproponował by Wody Polskie powierzyły obsługę w tym zakresie miejscowej OSP, także w przypadku powstania wspomnianej śluzy napełniającej. Prace prof. Kołodziejczyk wskazywały na innowacyjne rozwiązanie bezpieczeństwa powodziowego, polegające na zastosowania systemu podnoszenia wysokości wałów. Rozwiązanie niestety, wciąż tylko w wydawnictwie podsumowującej badania zespołu. Na pozostałych polderach środkowej Odry nie prowadzi się rzeczywistej gospodarki rolnej. Tereny te zdaniem zebranych bezzwłocznie należy zabezpieczyć przed zabudową i przeznaczyć do gromadzenia wody retencyjnego oraz do pełnienia w sposób kontrolowany funkcji przeciwpowodziowej. Wszyscy zebrani, bez jednego wyjątku, uznali, że czyszczenie pól międzyostrogowych trzeba rozpocząć natychmiast. Prosty i skuteczny system zwiększający retencje korytową z niezrozumiałych powodów jest nieczynny. Powoduje to niepowetowane straty w środowisku igospodarce. Zebrani uważają, że jst powinny tworzyć warunki do turystyki wodnej, zwłaszcza w lubuskim. Tu ten rodzaj turystyki występuje szczątkowo a potencjał jest wyjątkowy. Działania Wód Polskich nie widać a pozostali wydaje się, że nie zauważyli płynącej przez lubuskie rzeki. Na koniec, Grabas przedstawił zamysł innowacyjnej jednostki szkoleniowo badawczej. Mimo bardzo krótkiego istnienia pomysłu już zgromadził wokół siebie zespół gotowy do współpracy (Burak, Gutowska, Gutowski, Sobierajczyk, Śliwa, Grajewski) oraz wzbudził zainteresowanie środowisk naukowych z uczelni gdańskich. Jednostka w sposób ciągły badałaby rzekę i poprzez „maszynowe” uczenie się, zdobywałaby doświadczenie do autonomicznego funkcjonowania. W ten sposób, prócz informacji o rzece, można by zachować unikatową wiedzę kapitanów (a jest ich coraz mniej). W trakcie spotkania Nowicka, korzystając z obecności poseł Płonki wskazała na działania wójta gminy Zabór polegające na dążeniu do zabudowy wielkoobszarowymi farmami fotowoltaicznymi (120 i 140 ha) wsi Dąbrowa i Milsko. Planowane farmy są faktycznie w bezpośrednią stycznością z wsią jedną i drugą. Grajewski wskazał na zabudowę terenów cennych pod względem retencji i rekreacyjnych dla gminy i okolic, w tym Zielonej Góry a faktycznie skazywanych działaniem wójta pod zabudowę. Mimo, że działania budzą wiele wątpliwości w tym prawnych, mimo sprzeciwu rady gminy, są kontynuowane. Teraz na skutek zaniechań istnieje groźba sprzedaży przez KOWR takich terenów „rolnikowi”. Podsumowując spotkanie ustalono kierunki działań w zakresie rzeki Odry oraz wnioskowano o :

- stworzenie programu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji Odry ( oczyszczenia pól między ostrogami, wzmocnienie istniejących ostróg, dostosowanie istniejących przepompowni do celów nawadniająco-odwadniających) na odcinku Nowa Sól - Cigacice 

- ustawowo umożliwić aby Wody Polskie powierzyły organizację obsługi urządzeń melioracyjnych miejscowym OSP 

- przebudować zbiornik suchy Racibórz w zbiornik mokry umożliwiający żeglugę

- przywrócić głębokość Kanału Gliwickiego poprzez pozyskanie z dna osadów pokopalnianych naniesionych przez rzekę Kłodnicę 

- poprawa żeglowności kanału oraz zwiększenie pojemności kanału jako elementu retencji

- bezzwłocznie należy zabezpieczyć poldery przed zabudową

- tworzyć warunki do turystyki wodnej 

- infrastruktura, programy finansujące