Katarzyna Dohn

Skarbnik

Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej od 1999 roku. Kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Prodziekan ds. kształcenia. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z transportem, w tym transportem multi i intermodalnym, koncepcją smart city i zrównoważonego rozwoju, organizacją procesów produkcyjnych, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz logistyką przedsiębiorstw i miast.

Bogdan Grajewski

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, saper, menadżer, samorządowiec, działacz NGO, marynarz, zainteresowany gospodarką z wykorzystaniem dróg wodnych.

Aleksander Wolski

Sekretarz

Dr nauk społecznych w zakresie socjologii, profesor Akademii Górnośląskiej, długoletni wykładowca (w kraju i zagranicą), promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Od 2021 profesor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Piotr Dancewicz

Członek Zarządu

Dyrektor biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. W obszarze zainteresowania kooperacja regionalna w zakresie bezpieczeństwa, nowoczesna energetyka, rozwój regionalny wynikający z wykorzystania dróg wodnych.

Grzegorz Jankowski

Członek Zarządu

Dr Nauk o Ziemi w zakresie geografii, prodziekan Akademii Górnośląskiej. W obszarze jego zainteresowań są przemiany krajobrazu kulturowego, dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznej i jej rewitalizacja , geografia turystyczna oraz śródlądowa turystyka wodna.

Piotr Pancześnik

Członek Zarządu

Ekspert-Parlamentarnego Zespołu Śródlądowych Dróg Wodnych. Członek Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 4.0. Wieloletni członek Zarządu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Od 1998r jest uczestnikiem inicjatyw zmierzających do gospodarczego wykorzystania rzeki Odry.

Ryszard Rolbiecki

Członek Zarządu

Dr hab. prof. UG, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do głównych jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z gospodarowaniem w transporcie, w tym przede wszystkim z rozwojem i funkcjonowaniem transportu wodnego.

Dariusz Szczepaniuk

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Administracja. Adwokat. wieloletni działacz społeczny, Doświadczenie w zakresie oceny projektów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Jozef Tobola

Członek Zarządu

Przedsiębiorca, działacz na rzecz Polonii w Czechach. Właściciel i zarządca kilku przedsiębiorstw które pracują na rzecz promocji polskich towarów i usług w Republice Czeskiej (artykułów spożywczych, usług dla górnictwa, budownictwa). Prezes Spółdzielni Ludowej Dom Polski w Ostrawie, członek rad nadzorczych kilku innych spółek i instytucji.

Piotr Grabas

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Młodszy Kapitan PSP w Zielonej Górze, Piotr, jest również doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na innowacyjności i optymalizacji, a także na psychologii i komunikacji niewerbalnej. Specjalizuje się również w metodologii TRIZ, skupiającej się na twórczym rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych.

Lilla Knop

Członek Komisji Rewizyjnej

Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Katedrze Zarządzania. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W obszarze zainteresowań zarządzanie innowacjami i zarządzanie strategiczne.

Monika Foryś

Członek Komisji Rewizyjnej

Transportem i logistyką zajmuję się zawodowo od prawie 20 lat. Moją specjalizacją jest transport i przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych i ciężkich. Ze wszystkich gałęzi transportu to właśnie żegluga śródlądowa stała się dla mnie tą najważniejszą i ulubioną.

Ryszard Bigaj

Działacz społeczny. Długoletni radny Gminy Zabór. Od 50 lat aktywny członek PTTK. Wolny czas poświęca na działalność charytatywną, od ponad 20 lat działa w lokalnym Zespole Caritas.

Łukasz Burak

Kpt. Żeglugi Śródlądowej, armator, przedsiębiorca. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodniaków w Gorzowie, działacz społeczny. W obszarze zainteresowań rozwój transportu śródlądowego i portów rzecznych, rozwój obszarów na drodze wodnej E70.

Bolesław Goranczewski

Dr hab. prof. uczelni. Ekspert i praktyk w zarządzaniu właścicielskim, zasiadał w gremiach nadzorczych III sektora gospodarki. Osiągnął znaczne sukcesy w restrukturyzacji w branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Obecnie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Piotr Hawliczek

Menedżer z szeroką znajomością krajowych i zagranicznych rynków energii elektrycznej. Posiada bogate doświadczenie w obszarach związanych z branżą energetyczną od jej sprzedaży, poprzez rozwój rynku energii, sprzedaży energii.

Arkadiusz Michał Kowalski

Dr hab. prof. SGH, jest kierownikiem Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej i Zastępcą Dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do głównych jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z klastrami, systemami innowacji, konkurencyjnością międzynarodową i internacjonalizacją przedsiębiorstw.

Marzena Kramarz

Dr hab. inż., profesor Politechniki Śląskiej od 1999 roku. Z-ca kierownika Katedry Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Wśród jej zainteresowań naukowo – badawczych dominuje obszar koordynacji sieci logistycznych.

Joanna Kuczewska

Doktor habilitowany na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, profesor uczelni, Wydział Finansów i Bankowości. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, zagadnienia związane z klastrami i benchmarkingiem.

Jarosław Lewandowski

Leśnik, od 25 lat winiarz, marynarz i żeglarz. Działacz społeczny zainteresowany rozwojem lokalnym i regionalnym z wykorzystaniem dróg wodnych do celów turystycznych i gospodarczych.

Beata Majecka

Dr hab. prof. UG, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do głównych jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym transportowych oraz ich zachowaniami rynkowymi.

Edyta Przybylska

Dr inż., od 2001 roku w Politechnice Śląskiej, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki na wydziale Organizacji i Zarządzania. Jej zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół usług logistycznych, transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu multi i intermodalnego oraz logistyki miasta.

Jagienka Rześny-Cieplińska

Dr hab., prof. UWSB Merito w Gdańsku, redaktor naczelna WSB Journal of Business and Finance. Do głównych zainteresowań badawczych należą; zrównoważona logistyka miejska oraz organizacja transportu.

Justyna Zakrzewska-Woźniak

Absolwentka UZ, nauczyciel w SP nr 1 w Zielonej Górze, od 4 kadencji radna gminy Zabór oraz honorowa obywatelka, Wiceprzewodnicząca w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Aktywna działaczka społeczna w różnych inicjatywach.